قوانین اساسی و اداری

10/08/2015

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی […]
16/08/2015

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی

(اختیارات وزیر دادگستری) مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
17/08/2015

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

با آخرین اصلاحات (عنوان این قانون ابتدا و تا سال ۱۳۸۹” قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران […]
18/08/2015

قانون بودجه ۱۳۹۴

  ماده واحده – بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و […]