جزوات حقوقی

06/08/2015

جـــــزوه نموداری حقوق مدنی۳و۴

جـــــزوه درس مدنـــی ســـه و چهـــار به صورت ساده و نمـــوداری.        توجه : جهت دریافت فایل pdf به لینک دانلود همین مطلب مراجعه کنید.
06/08/2015

جــــــزوه ی درس حقوق مدنی یک

جــــــزوه ی درس حقوق مـــدنی یک       توجه : برای دانلــود فایل pdf به قسمت لینک دانلود همین مطلب مراجعه کنید.
06/08/2015

جــــــزوه ی درس حقوق مدنی دو

جــــــزوه ی درس حقوق  مدنی دو     توجه : برای دانلــود فایل pdf به قسمت لینک دانلود همین مطلب مراجعه کنید.
24/08/2015

جزوه مدنی ۴

مسئولیت مدنی : الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد […]