قوانین کیفری

12/08/2015

قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری

مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۱۴ تیر ۱۳۹۴
16/08/2015

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی  
18/08/2015

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ “توضیح اینکه مواد این قانون طبق مادۀ ۶۹۹ آن، به ترتیب به پایان قانون آیین دادرسی […]
14/09/2015

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

مصوب ۱۳۷۶  –  با آخرین اصلاحیه (مصوب ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)