قوانین ثبتی

18/08/2015

قانون جامع حدنگار (کاداستر) ایران

مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی منتشر شده در روزنامه رسمی ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
29/08/2015

قانون افراز و فروش املاک مشاع

مصوب ۱۱ دی ۱۳۵۶ مجلس شورای ملی
29/08/2015

قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی
30/08/2015

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع

مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی