قوانین

01/01/1970

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مصوب ۳۰دی ۱۳۸۶ وزیران عضو کمسیون لوایح بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده ۷ قانون تسهیل […]
01/01/1970

آیین رسیدگی به شکایت در کشتی

مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ هیات وزیران به استناد بند الف ماده ۱ آیین‌ نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایـران به مقاوله‌ […]
01/01/1970

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

مصوب جلسه ۱۷ شهریور ۱۳۸۱ هیات وزیران به استناد مادۀ ۴۷ قانون مطبوعات
01/01/1970

دستور العمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان

موضوع ماده ۱۹  آئین نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۴