alihadelvand

آگوست 16, 2022

توسعه پایدار حقوقی

 The Law Sustainable development میپندارم: یکی از اساسی ترین ارکان رشد و توسعه سیستمها در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رشد و پویایی قانون و وضع […]