تحریم کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل