وبلاگ-مقالات

با ما بروز باشید

درباره

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران


قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر و مجتهد باشد.

سیستم قضایی سراسری در ایران برای اولین بار توسط عبدالحسین تیمورتاش در زمان رضا شاه اجرا شد و با تغییرات بیشتر در دوره پهلوی دوم ایجاد شد.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده‌است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده‌است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود.دسامبر 5, 2022

تحریم کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

تحریم کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران ( IRISL ) که بخش عمدهاي از آن شامل بازرسی هاي محموله کشتیها به مقصد، یا از مبدأ ایران، در مناطق مختلف دریایی و همچنین بلوکه کردن اموال هاي سازمان وابسته به کشتیرانی است ، با تصویب قطعنامه 1929 شوراي امنیت در سال 2010 ابعاد تازه تري یافت. به علاوه، شوراي اتحادیه اروپا نیز طی تصمیمی در سال 2010 نام تعدادي دیگر از شرکتهاي وابسته به کشتیرانی جمهوري اسلامی ایران را به لیست تحریمهاي خود اضافه کرد. تحریم هاي چندجانبه و یکجانبه علیه ایران در زمینه رانی و کشتی دریانوردي، مغایر با برخی قواعد عام و خاص بین المللی ازجمله قواعد مقررات و حقوق بشري، معاهدات دوجانبه و چندجانبۀ مرتبط با موضوع و برخی قواعد موجود عرف در بین المللی است بر . این اساس میتوان گفت بخش عمدهاي از تحریم صنعت کشتیرانی ایران از سوي برخی کشورها غیرقانونی است که میتواند مسئولیت بین المللی آن دولت را به دنبال داشته باشد.
دسامبر 4, 2022

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید!
  • مدیرعامل موسسه حقوقی دادبان صفه
    دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران و وکیل دادگستری
    " اطلاع از قوانین و راه های مناسب نیمی از کسب موفقیت است، نیم دیگر آن تجربه پیموندن راه است"

    علیرضا عادلوند